Bağışlar ve Yardımlar

Şirketimiz tarafından yapılan bağış ve yardımlar, esas sözleşmemizde de belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olmak şartıyla aşağıdaki temel kriterler doğrultusunda belirlenmektedir.

Amaç:

Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumluluklarımızı yerini getirmek, ortaklarımızda ve çalışanlarımızdabir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır.

Bağış ve Yardım Esasları:

Şirket esas sözleşmesinde de belirtildiği şekilde, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapılabilir. Yönetim kurulu bağış ve yardım kararı almaya yetkili olup, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yönetim kurulu kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılan bağış ve yardımların sınırı Genel Kurul'ca belirlenir. Bu kapsamda, bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlar dikkate alınır.