Etik Kurallar

Şirketin faaliyet konusu gayrimenkul portföy yönetimidir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri ve mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir. Şirket sözkonusu faaliyetlerini yürütürken, sermaye piyasalarında toplumsal ve ekonomik yararın arttırılması ana hedefi doğrultusunda, çalışanlarını en üst derece mesleki bilgi ile donatıp, portföylerinin etkin ve rasyonel şekilde yönetilmesiyle pay sahiplerinin yatırımlarına artı değer yaratmayı hedeflemektedir. Şirket ve çalışanları bu hedefi gerçekleştirirken aşağıda yer alan etik kurallara uyarlar.

Şirket Etik İlke ve Kuralları
Şirket faaliyetlerini yürütürken başta bağlı bulunduğu mevzuat olmak üzere, yasalara, hukuki sınırlamalara, yönetmeliklere ve kurallara uygun davranır.
Şirket hazırladığı her tür rapor, mali tablolar ve kayıtlarını ulusal ve uluslararası muhasebe ilkelerine uygun bir şekilde hazırlar. Kamuya açıkladığı ve düzenleyici otoritelere sunduğu verilerin tamamen doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir olması ve zamanında açıklanması konusunda azami gayreti sarfeder.
Şirket faaliyetlerini; pay sahiplerinin çıkarlarını ve piyasaların bütünlüğünü gözönünde tutarak dürüst ve adil davranarak, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk ilkelerini çerçevesinde yürütür.
Şirket portföyünü mevzuat ve esas sözleşmesi doğrultusunda riskin dağıtılması ilkesi çerçevesinde profesyonel ve güvenilir bir anlayış ile yönetilmesini sağlar.
Şirket faaliyetlerini yürütürken, haksız rekabete yol açmayacak şekilde meslek adabını dikkate alarak yürütür, toplumsal yararı ve çevreye saygıyı da gözetir.
Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin haklarına saygı duyar, onları korur, şirketin durumu hakkında gerektiği şekilde bilgilendirilmelerini sağlar.
Sektörün gelişmesi, sektöre olan güvenin sağlanması, ortak menfaatlerin gözetilmesi ve gerektiğinde rakipleri ile ortak karar alması hususlarında gerekli özeni gösterir.
Çıkar çatışmalarına engel olacak her türlü önlemi alır, adil ve tarafsız davranır.
Şirketin her çalışanını şirket bünyesinde eşit kabul eder, adil ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar.
Çalışanlarının kişilik onurlarını ve yasalarla tanınmış haklarını korur.

Çalışanların Etik İlke ve Kuralları
Yasalara ve şirket içi düzenlemelere uygun davranırlar.
Görevlerini adil, şeffaf, güvenilir, dürüst, yüksek etik standartda gerçekleştirdiği gibi, özel hayatlarında da aynı değerlerin korumasına özen gösterilir.
Şirket değerini arttırmaya yönelik çalışıp, şirket menfaatlerini mevzuatlar doğrultusunda gözeterek, Şirketin adını ve saygınlığını benimser ve korurlar.
Çalışanlar konumlarını kullanarak kendileri veya başkaları lehine menfaat temininde bulunamazlar.
Çalışanlar şirket içinde birbirleriyle, astlarıyla ve üstleriyle olan ilişkilerinde ölçülü ve saygılı davranırlar.
Eğitime önem verir, mesleki bilgi ve becerilerini arttırma ve kendilerini geliştirme hususunda devamlı gayret gösterirler.
Şirket kaynaklarını etkin ve doğru kullanmaya özen gösterip, gereksiz ve kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanılmaması konusunda hassasiyet gösterirler.
Şirkete ait sır olabilecek nitelikteki bilgileri saklama yükümlülüğünün bilincindedirler.
Çalışanlar kamuya açıklanan ve ilgili kurumlara gönderilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir olması, zamanında açıklanması konusunda azami gayreti gösterirler.
Etik kurallara aykırı herhangi bir durumda yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler