Ücretlendirme

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. çalışanlarının ücret ve prim sistemine ait genel uygulamalarını düzenlemektedir.

KAPSAM :

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Ücret Politikaları kurumun uzun dönemli hedefleri ve risk yönetim yapıları ile uyumlu şekilde oluşturulur ve ortakların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir.

Ücret politikaları ve skalaları belirlenirken sektör araştırmaları, kurumun sektördeki yeri ve hedefleri göz önünde bulundurulur.

Bu prosedür, Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu, her seviyedeki yönetici ve çalışanlarını kapsamaktadır.

UYGULAMA :

Ücret ve Prim:
Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. de sabit ücret ve prim olmak üzere iki çeşit ücret uygulaması bulunmaktadır.

Sabit ücret, kurumun içinde bulunduğu sektörün ücret ortalamaları ve krumun mali durumu ile orantılı olarak belirlenir. Bu belirlemede, eğitim, iş tecrübesi ve çalışılan işin zorluk derecesi belirleyici etmenlerdir.

Prim (değişken ücret) sistemi ise, kurumun geliri, mevcut ve potansiyel riskler, sermaye ve likidite durumu ile gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerin gerçekleşme olasılığı ve zamanı dikkate alınarak belirlenir ve her yıl içinde hesaplanarak ödemesi gerçekleştirilir. Buradaki dağıtım parametrelerinin başında, kurumun iş performansı, çalışanın performansı, çalışanın yetki ve sorumlulukları gelmektedir. Değişken ücretin bölümler bazında nasıl hesaplanacağı ile ilgili çalışma yılın başında gerçekleştirilerek çalışanlara duyurulur. Özsermaye ile ilgili bir sıkıntı yaşanması halinde, üst düzey yöneticilerin prim ödemeleri, en az %50’sine ilişkin ödemeler Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile 3 yıldan az 5 yıldan çok olmamak kaydıyla belirlenecek bir süre için ertelenir. Erteleme süresince, kurumun ve ilgili nitelikli çalışanın dahil olduğu birimin performansı dikkate alınarak ertelenen değişken ücretler yeniden değerlendirilir ve performans sonucunun olumsuz olması halinde mevcut ve ertelenen değişken ücretler azaltılabilir.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkı, üyelerin sorumlulukları ve risk seviyeleri değerlendirilerek, şirket faaliyetinin niteliği doğrultusunda Genel Kurul tarafından belirlenir.

Üst düzey yöneticilerin işine son verilmesi veya kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde, yasal düzenlemelerden kaynaklanmayan sözleşmesel tazminatlar, son iki yılda almış oldukları sabit ücretlerin toplamından fazla olamaz.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, belirtilen ücret politikalarının, belirtilen uygulamalar ve yasal düzenlemelere uyumu konusunda gerekli kontrolleri yaparak Yönetim Kuruluna rapor halinde sunar.

Tüm bu uygulamalar Genel Kurul’ un da bilgisine sunulur ve şirketin sürekli bilgilendirme sayfasında ilan edilir.